FELLOW FITS WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN:


 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 • Artikel 4. Orderbevestiging en overeenkomst
 • Artikel 5. Prijzen
 • Artikel 6. Levering
 • Artikel 7. Garantie
 • Artikel 8. Ontvangst
 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Artikel 10. Overdracht van het risico
 • Artikel 11. Betaling
 • Artikel 12. Recht tot ontbinding van de overeenkomst
 • Artikel 13. Klachten
 • Artikel 14. Intellectuele Eigendom
 • Artikel 15. Overmacht
 • Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

ARTIKEL 1. DEFINITIES

fellowfits.nl


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fellow Fits webshop en een klant waarop Fellow Fits webshop heeft verklaard deze voorwaarden toe te passen, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is/wordt afgeweken van deze voorwaarden.
 2. 2. De betreffen de bepalingen en voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Fellow Fits webshop en door Fellow Fits webshop eventueelvoor levering ingeschakelde derden.
 3. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Fellow Fits webshop en het beheer ervan.
 4. 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 5. 5. Indien deze bepalingen of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of volledig nietig worden verklaard, zal de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing blijven. Bij een dergelijke gebeurtenis, zal Fellow Fits webshop en de klant in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen voor de bepalingen die geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard. Deze zullen dan met het grootst mogelijke respect voor de doelstellingen en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen worden samengesteld en vervangen.
 6. 6. Indien onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de interpretatie van deze of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient interpretatie te geschieden in de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. 7. Als er situaties ontstaan tussen partijen die niet worden gedekt door deze algemene voorwaarden, moeten dergelijke situaties worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. 8. Als de Fellow Fits webshop niet continu om strikte naleving van deze algemene voorwaarden vraagt, impliceert dit niet dat de bepalingen daarin niet van toepassing zouden zijn, of dat Fellow Fits webshop op welke wijze of in welke mate dan ook, in andere gevallen zijn rechten op strikte naleving van deze voorwaarden verliest.
 9. 9. Fellow Fits webshop behoudt zich het recht voor de algemene leveringsvoorwaarden ende inhoud van haar website te wijzigen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. 1. Alle offertes en speciale aanbiedingen van fellowfits.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. 2. Fellow Fits kan niet worden gehouden aan haar offertes of aanbiedingen indien van de klant redelijkerwijs kan worden verwacht dat in offertes of aanbiedingen, of een deel daarvan, een kennelijke fout of een fout in het schrijven had kunnen herkennen.
 3. 3. Prijzen die zijn opgenomen in een offerte of speciale aanbieding, zijn inclusief BTW, verpakking verzend – en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. 4. Indien de aanvaarding (hetzij door de bepalingen hieronder vermeld of anderszins) afwijkt van wat is opgenomen in de offerte of speciale aanbieding, is fellowfits.nl niet gebonden. In dat geval is de aanvaarding niet in overeenkomst met de offerte of aanbieding, tenzij fellowfits.nl anders aangeeft.
 5. 5. Samengestelde prijsopgaven verplichten fellowfits.nl niet om een deel van de opdracht uit te voeren op een evenredig bedrag van de opgegeven prijs. Speciale aanbiedingenof offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. 6. Speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 4. ORDERBEVESTIGING EN OVEREENKOMST

 1. 1. Nadat Fellow Fits webshop de opdracht heeft gekregen, zal Fellow Fits webshop de bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen, behalve in gevallen waarin van Fellow Fits webhop redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij zich kan houden aan de overeenkomstmet de klant. Fellow Fits webshop behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren en daardoor de bestelling, om welke reden dan ook niet te bevestigen. Redenen zijn niet beperkt tot: product voorraad, problemen bij ontvangst van een order, of problemen bij het voltooien van een bestelling. Er kunnen echter ook andere problemen zijn die tot afwijzing van een order kunnen leiden.
 2. 2. Zodra Fellow Fits webshop een bestelling heeft ontvangen, zal de klant per e-mail worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van de bestelde producten. Mocht een product (tijdelijk) niet-leverbaar zij , dan zal overleg met de klant volgen. Na overleg met de klant zal de definitieve bestelling worden overeengekomen en worden bevestigd door Fellow Fits webshop. De klant dient op voorhand te betalen om de bestelde goederen te ontvangen.
 3. 3. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat sommige goederen van de overeengekomen en betaalde bestelling, door welke oorzaak ook, niet meer beschikbaar zijn. In een dergelijk geval zullen de op dat moment niet leverbare producten, in backorder worden gezet. Levering (transport) kosten met betrekking tot een backorder levering zijn voor rekening van de klant. De klant heeft het recht om een backorder levering te weigeren. De klant dient dit via e-mail aan Fellow Fits webshop te melden. In een dergelijk geval zal de klant worden gecrediteerd voor de waarde van de goederen van de backorder.
 4. 4. Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de klant en Fellow Fits webshop, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Fellow Fits webshop
 5. 5. Behoudens bewijs van het tegendeel, vormt de administratie van Fellow Fits webshop een geldig bewijs van toegewezen opdrachten en van de betalingen aan Fellow Fits webshop door de klant, en van de leveringen verricht door Fellow Fits webshop, erkennende dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant dit ook.

ARTIKEL 5. PRIJZEN

 1. 1. Het totale bedrag, vermeld op de orderbevestiging, is definitief en omvat de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en vervoer.
 2. 2. Binnen de EU zijn heffingen of belastingen gebonden aan de Europese Regelgeving.
 3. 3. Fellow Fits webshop zal alleen door de expliciete vraag van de klant een aparte factuur naar het door de klant ingediende adres sturen.
 4. 4. Fellow Fits webshop is gerechtigd om de prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Indien de klant op basis van een (beschermde) gepubliceerde prijslijst heeft besteld en de prijzen waren gepland te worden veranderd, dan zal de klant hierover worden geïnformeerd via e-mail. Als er een prijswijziging omhoog werd doorgevoerd heeft de klant het recht om de bestelling binnen de komende twee dagen te annuleren. Fellow Fits  webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk-)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

ARTIKEL 6. LEVERING

 1. 1. Bij een door Fellow Fits webshop aanvaarde bestelling, zullen de goederen zo snel mogelijk aan DHL worden aangeboden, die vervolgens het pakket op het door de klant aangegeven adres zullen leveren, tenzij anders met de klant in eerdere schriftelijke overleg overeengekomen.
 2. 2. Aan de klant, via schriftelijke overleg opgegeven levertijden, zijn indicatief, en geen garantie. Pakketten kunnen bij de postdiensten, onverwachte vertraging oplopen. Fellow Fits webshop heeft hier geen controle over, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke vertragingen. 
 3. 3. De levertijd begint op het moment dat het pakket wordt ingediend bij DHL of andere postdiensten.
 4. 4. Eventuele kosten met betrekking tot de levering zijn voor rekening van de klant.
 5. 5. De klant is verplicht de gekochte goederen op het moment te accepteren wanneer deze aan hem beschikbaar gesteld of overgedragen worden.
 6. 6. Als de klant de goederen weigert te aanvaarden, of nalatig is met het verstrekken van aanwijzingen of het juiste adres, dan zullen de goederen die bestemd zijn voor de levering op eigen risico van de klant worden opgeslagen. Eventuele extra kosten voor herhaalde leveringen of opslag van deze goederen zullen de klant in rekening worden gebracht.
 7. 7. Niet alle verzendingen zullen automatisch worden verzekerd. Verzekering van een verzending is afhankelijk van de waarde en/of de inhoud van de verzending alsmede de eisen van de klant. Indien, na overleg met Fellow Fits webshop en de klant verzekering van een verzending is overeengekomen, zal in het geval een zending vermist of beschadigd is geraakt tijdens het vervoer, Fellow Fits webshop een onderzoek aanvragen bij de betreffende vervoerder.
 8. 10. Fellow Fits webshop kan zich alleen aan de leveringsafspraak met de klant houden indien de klant Fellow Fits webshop heeft voorzien van de relevante gegevens die voor de levering noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 7. GARANTIE

Elk Fellow Fits artikel voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan herstellen wij deze kosteloos. Na onze beoordeling kan hierbij spraken zijn van vervanging of reparatie. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantievoorwaarden:

 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant;
 • Indien een klacht gegrond is, beslist de Fellow Fits webshop of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd;
 • Een artikel dat voor garantie-beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
 • normale gebruiksslijtage;
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
 • schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.


ARTIKEL 8. ONTVANGST

 1. 1. De klant is verplicht om de aflevering te inspecteren (of te hebben later inspecteren) onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld, of op het moment dat de betrokken vervoersdiensten de levering heeft afgeleverd. Met deze inspecties is de klant verplicht te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen overeengekomen door partijen met betrekking tot de levering. Fellow Fits webshop wordt binnen 48 uur na hun ontdekking, per e-mail fellowfits@hotmail.com, in kennis gesteld ingeval eventuele gebreken, worden vastgesteld, onder vermelding van het nummer vermeld op de pakbon.
 2. 2. Indien de klant leveringen ontvangt met duidelijk beschadigde verpakking en/of de klant verdenkt de verpakking van een beschadigde inhoud, dient als volgt te worden gehandeld:
 3. 1. De klant is verplicht om foto’s van de levering te maken zoals deze werd afgeleverd.
 4. 2. De klant is verplicht om op het ontvangstbewijs of afleveringsbon aan te geven dat de levering met schade is geleverd.
 5. 3. De klant is verplicht om een kopie van het ontvangstbewijs / afleveringsbon op te eisen (of een kopie te maken). Het bedrijf dat de levering bezorgde kan daarna vertrekken.
 6. 4. De klant is verplicht om de inhoud van de pakketten direct te controleren. Als de inhoud van de zending is beschadigd, is de klant verplicht deze schade zo gedetailleerd mogelijk, binnen 48 uur aan Fellow Fits webshop te melden, aangevuld met fotografisch bewijs. Alleen dan kunnen claims van beschadigde goederen worden aanvaard en onderzocht door Fellow Fits  webshop. De klant is verplicht Fellow Fits webshop in staat te stellen eenklacht te onderzoeken, of te laten onderzoeken.
 7. 5. Goederen kunnen uitsluitend na overleg met Fellow Fits webshop en een schriftelijke toestemming van Fellow Fits webshop worden teruggestuurd.
 8. 6. In het geval beschadigde goederen worden geretourneerd door de klant, zijn de transportkosten voor rekening van de klant. Vervanging van de beschadigde goederen, zal voor Fellow Fits webshop zijn.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. In gevallen waarin Fellow Fits webshop aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot hetgeen is opgenomen in deze bepalingen.
 2. 2. Als er goederen geleverd door Fellow Fits webshop niet in goede staat zijn, is de aansprakelijkheid van Fellow Fits webshop beperkt tot hetgeen is geregeld in onze algemene voorwaarden onder “garanties”.
 3. 3. Fellow Fits webshop beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen indien sprake is van gevolgschade of voor de terugbetaling van de aankoopprijs.
 4. 4. De klant draagt persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn of haar keuze van producten, hun opslag en behandeling. Fellow Fits webshop is niet aansprakelijk indien de verliezen die zijn ontstaan het gevolg zijn van opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
 5. 5. Fellow Fits webshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan zijn of worden veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige door de klant verstrekte gegevens.
 6. 6. Fellow Fits webshop is alleen aansprakelijk voor directe schade in geval van duidelijk gebrek aan zorg voor de vervoerverpakking, opzettelijke niet-naleving van gedragsregels met schriftelijke overeengekomen klantovereenkomsten.
 7. 7.Fellow Fits webshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verliezen als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of andere soorten van stagnatie.
 8. 8. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Fellow Fits webshop beperkt tot het bedrag betaald door de verzekeraar als dit al van toepassing is.
 9. 9. Fellow Fits webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten, schrijf- en/of telfouten, onjuiste interpretaties van productinformatie, offertes, opdrachtbevestigingenof facturen, onjuist gebruik van producten en/of materialen, noch voor de gevolgen daarvan.
 10. 10. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien de verliezen zijn te wijten aan opzet, of grove schuld van Fellow Fits webshop.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN HET RISICO

 1. 1. Risico’s uit verlies of beschadiging van de producten, welke het onderwerp van deze overeenkomst zijn, worden overgedragen aan de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk zijn/worden geleverd aan de klant, of aan door de klant benoemde derden.

ARTIKEL 11. BETALING

 1. 1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve prijzen en/of afbeeldingen.
 2. 2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethodes zoals deze zijn aangeboden op fellowfits.nl. Verwerking en verzending van de bestelde goederen vindt plaats na betaling door de klant.
 3. 3. Fellow Fits webshop zal klantgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen en handelt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op de Persoonsregistratie).

ARTIKEL 12. RECHT TOT ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 1. De klant heeft, na aankoop, gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om de aankoop, zonder opgave van redenen, te annuleren. Fellow Fits webshop moet hiervan binnen 14 werkdagen na de aankoop, schriftelijk in kennis worden gesteld. Eventuele kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
 2. 2. De klant kan de aankoop alleen zonder opgave van reden annuleren, indien de desbetreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt en in hun originele verpakking kunnen worden geretourneerd.
 3. 3. De klant is volledig verantwoordelijk voor de retournering, de wijze van verzending en eventuele verzekering van de verzending.
 4. 4. Indien na een retournering aan Fellow Fits webshop, bij deze blijkt dat er beschadiging aan de retourverpakking is, dan wel dat de retour gezonden producten niet voldoen aan het onder twee van dit artikel gestelde, zal Fellow Fits webshop de klant hiervan uiterlijk binnen twee werkdagen van op de hoogte stellen.
 5. 5. lid 1 van dit artikel is niet van toepassing voor Accessoires en Uitverkopen.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

 1. 1. Als geleverde goederen niet voldoen aan de verwachtingen van de klant ten gevolge van breuk, beschadiging, of verkeerde levering, is de klant verplicht om Fellow Fits webshop binnen 48 uur na ontvangst van de goederen in kennis te stellen. Als Fellow Fits webshop binnen deze 48 uur termijn geen klacht ontvangt wordt geacht dat de leveringen in overeenstemming met de bestelling was.

ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. 1. Fellow Fits webshop behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor, die behoren tot het op grond van de Nederlandse Auteurswet (Auteurswet), en enige andere wetten en de wetgeving inzake het intellectuele eigendom.
 2. 2. Fellow Fits webshop is eigenaar en/of licentiehouder van alle auteursrechten, database applicaties, (eigen) merken en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website. Concept, structuur, lay-out en design zijn het exclusieve eigendom van Fellow Fits webshop.
 3. 3. Indien de bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan zal dit alleen door hem of haar gebeuren, en zullen deze niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of onder de aandacht van derden worden gebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fellow Fits webshop.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

 1. 1. Noch Fellow Fits webshop, noch de klant, worden gehouden om te voldoen aan een van hun verplichtingen indien zij daarbij verhinderd zijn als gevolg van omstandigheden die niet kunnen worden toegeschreven aan schuld, en indien de verplichtingen strijdig zouden zijn met de vigerende wetgeving, een rechtshandeling of onderdelen hiervan.
 2. 2. In aanvulling op wat onder overmacht wordt verstaan als zodanig in de wet en jurisprudentie, interpreteert deze Algemene Voorwaarden overmacht als externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fellow Fits webshop geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Fellow Fits webshop niet in staat kan zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. 3. Fellow Fits webshop behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden zoals die hierboven beschreven van kracht zijn nadat Fellow Fits webshop werd geacht zich aan haar verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. 1. Alle juridische relaties waarbij Fellow Fits webshop een partij is, zelfs als het een relatie betreft die geheel of gedeeltelijk in het buitenland gevestigd is of indien de betrokken partij in de juridische relatie een inwoner van een vreemde natie is, worden uitsluitend op basis van de Nederlandse wet beoordeeld. Toepasselijkheid van het VN – Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen is uitgesloten.
 2. 2. Alvorens partijen een beroep op de rechter doen, zullen zij zich inspannen en hun uiterste best doen om een gerezen geschil in onderlinge overeenstemming te beslechten.